Old maps

Kamikawa town

Mineyama-Kogen, 1:10000, 1999rev.

Yabu city

Hachi Kogen, 1:15000, 1995

Kobe city

Kobe University, 1:4000, 2018